Verksamhetens syfte och inriktning

Mimi folkhögskola är en rörelsedriven folkhögskola som drivs av Folkhögskoleföreningen Gyllenhuset, med Stiftelsen Gyllenkroken, Sveriges Fontänhus Riksförbund, 11 av fontänhusen i Sverige, Föreningen Kvinnocenter i Bergsjön samt Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) som huvudmän.


I våra stadgar står följande:

1 § Folkhögskoleföreningens syften är:

– att bredda och fördjupa demokratin genom att tillhandahålla en folkhögskola för människor med erfarenhet av psykisk ohälsa.

– att möjliggöra återhämtning och utveckling för individen med hjälp av folkbildningsverksamhet. 

– att bedriva folkbildningsverksamhet med utgångspunkt från värderingen att alla människor har lika värde och skall behandlas med jämlikhet och respekt.

– att verksamheten ska bedrivas utifrån en ideell och icke-kommersiell bas.

Policys och rutiner för avstängning och avskiljande

Mimi folkhögskola har ett antal policys och rutiner för att säkerställa att arbetsmiljön på skolan är trygg för alla som går hos oss. Du kan läsa våra arbetsmiljödokument i detta dokument: 

Vid förseelser som bryter mot skolans policys kan rektor besluta om följande påföljder:

  • Vid mildare förseelser får den som begått förseelsen en varning och informeras om de konsekvenser beteendet får om det upprepas. Medling ska erbjudas om det finns ett offer för handlingen som vill detta. Notera att det i detta läge enbart är offret som har möjlighet att välja.
  • Vid allvarligare förseelser, eller om förseelser trots tillsägelse upprepas, stängs vederbörande av från verksamheten. Tiden för avstängning avgörs av allvaret i det inträffade. Kursdeltagare som upprepar förseelser kan efter varning och avstängning avskiljas från skolan. Medan avstängning är ett tillfälligt förbud från att vistas på skolan innebär avskiljning att man inte får fortsätta sina studier på skolan.
  • Vid särskilt allvarliga förseelser kan rektor besluta om att stänga av eller avskilja deltagare utan förvarning i syfte att säkerställa att en trygg arbetsmiljö bibehålls på skolan.

Studeranderätt

Folkhögskolan är en utbildningsform som inte lyder under skollagen. Det innebär att vi styrs av våra egna policydokument och handlingsplaner. En deltagare som är missnöjd med vårt agerande överklagar därför i första hand till Folkhögskoleföreningen Gyllenhusets styrelse. Som deltagare har man även rätt att höra av sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) som har befogenheter att kontrollera att vi följt de policys och handlingsplaner som är beslutade av skolans styrelse. FSR ger därefter skolan rekommendationer om hur skolan bör agera, men har inte befogenheter att ändra skolans beslut. Som deltagare kan man inte höra av sig till FSR för att överklaga sitt studieomdöme.

 

Vill du överklaga ett beslut till Folkhögskoleföreningen Gyllenhusets styrelse kontaktar du styrelsen@mimifolkhogskola.se eller skickar ett brev till:


Folkhögskoleföreningen Gyllenhusets styrelse

Andra Långgatan 29

413 27 Göteborg

 

Vill du ta kontakt med FSR gör du det på tel. 08-412 48 10 eller e-post fsr@folkbildningsradet.se